Bezpieczne przechowywanie środków ochrony roślin

 

Ze względu na terminowość wykonywania zabiegów ochrony roślin magazynowanie środków ochrony roślin staje się coraz częściej koniecznością. Niezbędna ilość pestycydów zmagazynowana w odpowiednich do tego celu pomieszczeniach ma na celu zapewnienie racjonalnego działania związanego z zabiegami opryskiwania.

Sposób przechowywania środków ochrony roślin regulują przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin i wydane do niej rozporządzenia. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin mówi, że pestycydy należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach oraz w sposób uniemożliwiający kontakt tych środków z żywnością, napojami lub paszą.Wszystkie środki muszą być przechowywane w taki sposób, by nie zostały przypadkowo spożyte lub przeznaczone do żywienia zwierząt, nie stały się dostępne dla dzieci i osób trzecich. Środki ochrony roślin muszą być przechowywane w taki sposób by nie spowodować ryzyka skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, skażenia środowiska naturalnego w czasie ewentualnych wycieków lub przesiąkania środków do gleby. Pestycydy należy przechowywać także w sposób eliminujący ryzyko przedostania się do systemów kanalizacyjnych.

Środki chemiczne należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. Magazyn śor powinien być zaopatrzony w trwałą informację o jego przeznaczeniu i rodzaju składowanych preparatów. W pomieszczeniu powinna znajdować się utwardzona posadzka z nieprzepuszczalnego materiału, umożliwiająca szybkie i dokładne usunięcie preparatu w przypadku jego rozlania. Magazyn musi być wentylowany. Ponadto trzeba w nim wyodrębnić specjalne pomieszczenie na puste opakowania oraz na środki ochrony roślin  przeterminowane, aż do momentu ich bezpiecznego zagospodarowania przez wyspecjalizowane służby. W przypadku, gdy w gospodarstwie nie ma specjalnego magazynu, niewielkie ilości pestycydów mogą być przechowywane w oznakowanej skrzyni lub szafie (zamykanej na klucz) umieszczonych poza budynkami mieszkalnymi. Szafa lub skrzynia powinny być metalowe. Ważne, aby były one wytworzone z materiału, który jest odporny na nasiąkanie i ogień oraz posiadały stabilne dno. W pomieszczeniu, w którym będą przechowywane nie powinna znajdować się żywność, pasza ani środki łatwopalne, powinna również być zachowana odpowiednia odległość od źródeł ciepła i ujęć wody. Szafki ze środkami ochrony roślin musza być oznakowane, a oznakowania informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

O warunkach przechowywania konkretnego środka ochrony roślin informuje etykieta środka. Stosowanie się do przepisów prawa i zaleceń producenta odnośnie przechowywania i magazynowania pozwoli uniknąć niebezpiecznych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Uwaga! Przechowywanie pestycydów musi być zgodne z prawem. Nieprzestrzeganie przepisów grozi sankcjami.

 

Źródło: SynthosAgro; fot. piorin.gov.pl

 

Powiązane artykuły

Jak szybko spisać sad?

Prognoza pogody na najbliższy tydzień

W chwasty wrzątkiem

X