Tylko tydzień na przekazanie małego gospodarstwa

Do 11 października można składać wnioski o przyznanie premii dla rolników przekazujących małe gospodarstwa w ramach działania PROW 2014-2020. Rolnicy, którzy zdecydują się sprzedać lub przekazać swoją ziemię, otrzymają skumulowane płatności za 5 lat, powiększone o 20 %.

Pomoc realizowana jest w ramach działania "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Warunkiem jest trwałe przekazanie gruntów oraz zobowiązanie się do odstąpienia od działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od momentu przekazania. O pomoc mogą ubiegać się ci rolnicy, którzy od roku kwalifikują się do systemu wsparcia dla małych gospodarstw.
Wysokość pomocy jest iloczynem 120 % rocznej stawki płatności dla małego gospodarstwa oraz liczby lat, liczonych od momentu, kiedy rolnik przekaże gospodarstwo do 31 grudnia 2020r. Przy ustalaniu wysokości pomocy, brana będzie pod uwagę: powierzchnia przekazywanego gospodarstwa (im większa, tym więcej punktów), pow. gospodarstwa przejmującego (w tym przypadku im mniejsza, tym więcej punktów) oraz informacja czy osoba przejmująca nie ukończyła jeszcze 40. roku życia oraz czy ubezpieczona jest jako rolnik. Maksymalna wartość wypłaty dla jednego podmiotu wynosi 7,5 tys. euro. Pomoc wypłacana jest jednorazowo. Na realizację tego projektu przewidziano 130 mln euro.

Koniecznością jest także, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego (już po przejęciu gruntów) równą była średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w naszym kraju. A jeśli w danym województwie, średnia jest wyższą, niż ogólna – gospodarstwo musi dorównywać średniej wojewódzkiej.

Powiązane artykuły

Jeszcze kilka dni naboru w ramach przetwórstwa

Możliwa poprawa na rynku transakcji gruntami rolnymi?

Sadownicy polują

X