Grupy producentów owoców i warzyw a podatek od nieruchomości

Czy dla grupy producenci owoców i warzyw przewidziano jakąś możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości? Jeśli tak to jakie warunki trzeba spełnić? A co w przypadku podania przez grupę owocową w deklaracji podatkowej przedmiotów zwolnionych z podatku?

Składając do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok spółka (grupa producentów owoców i warzyw) określa łączną kwotę podatku. W deklaracji tej może zawrzeć informację o przedmiotach zwolnionych z tego podatku (np. x m² budynku) pod warunkiem, że spełnia określone warunki.

kanaljablkProcedury
Grupa producentów owoców i warzyw musi spełnić podstawę zwolnienia z podatku od nieruchomości czyli:
art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., dalej: ustawa o podatkach lokalnych) oraz
art. 4 ust. 2 ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 88 poz. 983 z późn. zm.).
Aby temu wymaganiu sprostać grupa powinna być wpisana do rejestru grup producentów rolnych. Rejestr taki prowadzi marszałek województwa, a potwierdzeniem wpisu do rejestru jest decyzja marszałka. Gmina może zażądać potwierdzenia wpisu poprzez przedstawienie przez grupę takiej decyzji, jako uzasadnienie do ustalenia prawa podatnika do możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości – na mocy art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatkach lokalnych.
Będąc grupą producentów owoców i warzyw możemy jedynie przedstawić decyzję marszałka województwa w przedmiocie wstępnego uznania grupy producentów w kategorii produktów „owoce i warzywa” lub decyzję, którą uznano grupę za organizację producentów owoców i warzyw w grupie produktów „owoce” i „warzywa” oraz wpisano do rejestru uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń. Zatem grupa producentów owoców i warzyw nie spełnia warunków zwolnienia z omawianego podatku, bo nie jest grupą rolną.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości może być stosowane do producentów owoców i warzyw jedynie w przypadku, gdy działają oni jako grupa producentów rolnych, wpisana do rejestru grup na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych przed 1 maja 2004 r. (stanowisko przedstawił Departament Podatków Lokalnych i Katastru w piśmie z 19 maja 2010 r., PL/LS/833/30/APQ/11/85).

sortowaniejablek.min.e sadownictwoBłędne wypełnienie deklaracji spowoduje, że wójt wezwie do przedłożenia w terminie 7 dni od doręczenia pisma, korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. W dalszym toku postępowania wójt może wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie określenia spółce/grupie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za dany okres. Następnie postanowieniem może wyznaczyć 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie. Następnie wydaje decyzję z określeniem kwoty podatku. Jeśli decyzja wójta nie jest satysfakcjonująca można wnieść od niej odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Na decyzję SKO można z kolei wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Przykład z życia
Ogrodniczka podała, że jest grupą producentów rolnych zrzeszającą producentów owoców i warzyw oraz prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji pomidorów szklarniowych. Na potrzeby tej działalności zakupiła i pobudowała sortownie i budynek chłodniczo-składowy. Na mocy decyzji marszałka województwa uzyskała wstępne uznanie za grupę producentów owoców i warzyw oraz zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw. Czy ma prawo stosować zwolnienie z podatku od nieruchomości dla budynków i budowli zajętych i wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy?
Nie, zwolnienie z podatku od nieruchomości może być stosowane do producentów owoców i warzyw jedynie w przypadku, gdy działają oni jako grupa producentów rolnych, wpisana do rejestru grup na podstawie ustawy o podatku rolnym przed 1 maja 2004 r. Jeżeli zaś działają na podstawie ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno jako wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw bądź uznane organizacje producentów owoców i warzyw i są zarejestrowane na podstawie art. 2b tej ustawy, korzystają jedynie z instrumentów wsparcia określonych w tej ustawie.
Inne przykłady sytuacyjne można przeczytać w wyrokach: WSA w Poznaniu z 10 września 2015 r. (sygn. akt I SA/Po 100/15) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. (II FSK 1428/13).

Stawki podatku w 2016 r.
Minister Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które już obowiązują. I tak kwoty stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie następujących wartości np.:
a./ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł/m2 powierzchni,
b./ od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł/m2 powierzchni użytkowej,
c./ od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach lokalnych.

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych

Grupa to za mało