Warto sięgnąć po te pieniądze

Wielka kasa na powstanie grup wstępnie uznanych już się skończyła. Lecz Unia Europejska wspomaga też uznane organizacje. Co prawda pieniądze nie są już tak duże, a procedura dość skomplikowana, jednak chyba warto po nie sięgnąć.
Jak na razie program operacyjny realizuje w Polsce tylko 16 organizacji. To zaledwie 8% wszystkich, gdy w UE korzysta z tego dofinansowania 80%.

Realizacja programu operacyjnego trwa od trzech do pięciu lat. Trzeba wybrać przynajmniej dwa z wymienionych celów:
1./ zapewnienie planowania i dostosowywania produkcji do popytu, szczególnie w odniesieniu do jakości i ilości;
2./ koncentracja dostaw i umieszczanie na rynku produktów wytwarzanych przez członków organizacji, w tym sprzedaż bezpośrednia;
3./ optymalizacja kosztów produkcji i zysków z inwestycji służących utrzymywaniu standardów dotyczących ochrony środowiska oraz stabilizowanie cen; 4./ uzyskiwanych przez producentów.

sukcesgrupMożna też wybrać dwa cele z poniższego katalogu:
1./ planowanie produkcji, w tym prognozowanie i monitorowanie produkcji i spożycia;
2./ poprawa jakości produktów świeżych lub przetworzonych;
3./ podwyższenie wartości handlowej produktów;
4./ promocja produktów świeżych lub przetworzonych
5./ środki ochrony środowiska, szczególnie dotyczące wody i metody produkcji bezpieczne dla środowiska, w tym rolnictwo ekologiczne;
6./ zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie kryzysowe.

Na realizacje jednego celu można przeznaczyć w danym roku do 60% wartości funduszu operacyjnego. Szczegółowy zakres działań określi Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych, która jest w tej chwili opracowywana przez resort rolnictwa. Będzie gotowa prawdopodobnie w czerwcu.
Program musi zawierać:
a) opis sytuacji wyjściowej
b) cele programu, z uwzględnieniem perspektyw produkcji i zbytu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób program przyczynia się do realizacji strategii krajowej
c) szczegółowy opis środków, jakie mają zostać podjęte
d) czas trwania programu
e) aspekty finansowania
Inwestycje w programach operacyjnych mogą być też finansowane na mocy umów leasingu.

Program należy przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi oddziału terenowego ARR do 15 września roku poprzedzającego rozpoczęcie realizacji (do tego samego dnia organizacje mogą występować z wnioskiem o wprowadzenie zmian na kolejne lata realizacji programu). Równocześnie należy złożyć wniosek o zatwierdzenie funduszu operacyjnego na pierwszy rok realizacji. Dyrektor oddziału terenowego ARR powinien podjąć decyzję najpóźniej do 15 grudnia.

Zmiany w programach operacyjnych w trakcie roku powinny być składane do 30 listopada. Mogą one dotyczyć:
1./ tylko częściowego wykonania danego programu operacyjnego;
2./ zmiany treści programu operacyjnego;
3./ zwiększenia kwoty funduszu operacyjnego o maksymalnie 25% kwoty początkowo zatwierdzonej i zmniejszenie jej. Warunkiem jest zachowanie ogólnych celów programu.

Aby sfinansować działania zawarte w programie operacyjnym organizacja producentów musi stworzyć fundusz operacyjny. Jest on finansowany:
1./ ze składek pochodzących od członków organizacji ewentualnie uzupełnianych przez samą organizację;
2./ z pomocy finansowej UE, która może wynieść do 60% wartości zatwierdzonego funduszu operacyjnego, przy czym pomoc nie może przekroczyć wysokości 4,1% wartości sprzedaży netto produktów, dla których organizacja jest uznana, sprzedanych w okresie referencyjnym.

Jak widać procedura nie należy do najłatwiejszych. Dlatego organizacje, które zdecydowały się na realizowanie programów operacyjnych do ich utworzenia na ogół zatrudniają specjalistów.

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych