Od 9 maja 2016 r. podmiot zrzeszający minimum trzy uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich.

Państwo członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) może, na wniosek, uznawać zrzeszenia organizacji producentów. W Polsce kompetencje te przypisano dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (dalej: ARR). Podmiot ubiegający się o uznanie za zrzeszenie organizacji producentów składa wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARR, wraz z wymaganymi załącznikami. W zakresie procedury uznawania i sprawowania kontroli przepisy dotyczące zrzeszeń są tożsame z przepisami dotyczącymi organizacji.

Warunki

Opublikowane niedawno w Dzienniku Ustaw pod pozycją 569 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania wprowadza warunki uznania za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw (dalej: ZOP). I tak podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za ZOP, jeżeli:

1) spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 152 i 153 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

IMG 6473Uwaga! W tych przepisach przez:

· organizację producentów, należy rozumieć zrzeszenie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,

· producenta, należy rozumieć organizację producentów owoców i warzyw.

2) w umowie lub statucie zostały określone zasady i warunki zakupu oraz sprzedaży przez ten podmiot owoców i warzyw pochodzących od członków tego podmiotu, z wyłączeniem możliwości sprzedaży owoców i warzyw:

· organizacjom producentów owoców i warzyw będących członkami tego podmiotu, lub

· członkom wspomnianych wyżej organizacji.

3) przedłoży:

· numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany,

· numer identyfikacji podatkowej (NIP),

· numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,

· numery identyfikacyjne organizacji producentów owoców i warzyw tworzących to zrzeszenie.

Członkami zrzeszenia organizacji mogą być wyłącznie uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Członkowie zrzeszenia

Podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za ZOP, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (dalej: członek zrzeszenia organizacji) nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 49% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także pośrednio:

1) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego członka zrzeszenia organizacji, także na podstawie porozumień z innymi członkami zrzeszenia organizacji lub

2) gdy członkowie zarządu członka zrzeszenia organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego członka zrzeszenia organizacji.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia