Warunki uznania za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw

Od 9 maja 2016 r. podmiot zrzeszający minimum trzy uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, po spełnieniu określonych warunków. Sprawdź, jakich.

Państwo członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) może, na wniosek, uznawać zrzeszenia organizacji producentów. W Polsce kompetencje te przypisano dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (dalej: ARR). Podmiot ubiegający się o uznanie za zrzeszenie organizacji producentów składa wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARR, wraz z wymaganymi załącznikami. W zakresie procedury uznawania i sprawowania kontroli przepisy dotyczące zrzeszeń są tożsame z przepisami dotyczącymi organizacji.

Warunki

Opublikowane niedawno w Dzienniku Ustaw pod pozycją 569 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania wprowadza warunki uznania za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw (dalej: ZOP). I tak podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za ZOP, jeżeli:

1) spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 152 i 153 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007,

IMG 6473Uwaga! W tych przepisach przez:

· organizację producentów, należy rozumieć zrzeszenie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,

· producenta, należy rozumieć organizację producentów owoców i warzyw.

2) w umowie lub statucie zostały określone zasady i warunki zakupu oraz sprzedaży przez ten podmiot owoców i warzyw pochodzących od członków tego podmiotu, z wyłączeniem możliwości sprzedaży owoców i warzyw:

· organizacjom producentów owoców i warzyw będących członkami tego podmiotu, lub

· członkom wspomnianych wyżej organizacji.

3) przedłoży:

· numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany,

· numer identyfikacji podatkowej (NIP),

· numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,

· numery identyfikacyjne organizacji producentów owoców i warzyw tworzących to zrzeszenie.

Członkami zrzeszenia organizacji mogą być wyłącznie uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Członkowie zrzeszenia

Podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za ZOP, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (dalej: członek zrzeszenia organizacji) nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 49% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także pośrednio:

1) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego członka zrzeszenia organizacji, także na podstawie porozumień z innymi członkami zrzeszenia organizacji lub

2) gdy członkowie zarządu członka zrzeszenia organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego członka zrzeszenia organizacji.

Powiązane artykuły

Grupa producentów owoców to nie grupa rolna

Problemy grup także w nich samych