30 września 2010 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie – podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Straty w gospodarstwach sadowniczych również były ogromne w niektórych regionach, szczególnie w okolicach Sandomierza. W innych okolicach najcześciej dochodziło do podtopień przez wodę spływającą ze wzniesień lub poprzez podsiąkanie. Strat nie da się odrobić w ciągu jednego sezonu – to praca na wiele lat.

ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do 12 listopada 2010 roku.
Przeprowadzenie tego naboru stało się możliwe po uzyskaniu przez Ministra rolnictwa Marka Sawickiego zgody Unii Europejskiej, po tegorocznych powodziach w Polsce na uruchomienie w ramach PROW 2007-13 nowego działania pomocowego i wygospodarowaniu na ten cel specjalnych środków finansowych.  13 września br., minister podpisał rozporządzenie, które zawiera uregulowania dotyczące zasad, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi wraz z decyzją, że wsparcie  będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz określa budżet na udzielenie pomocy w wysokości 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych.
Z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" będą mogły skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/30-wrzesnia-br-rozpocznie-sie-nabor-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-odbudowe-gospodarstw-zni-1.html
 

Najnowsze komentarze