Związek Sadowników RP poinformował, że w związku z panującą jeszcze kilka tygodni temu suszą zgłaszali się sadownicy chcący wykorzystywać do nawodnienia plantacji swoje stawy. Jednak mieli różnego rodzaju wątpliwości, gdyż stawy zostały wykopane wiele lat temu, czyli bez wymaganego obecnie zezwolenia wodnoprawnego.

 

    Poseł Mirosław Maliszewski zwrócił się wówczas do Ministra z pytaniami:

  1. Na jakich zasadach można zalegalizować istniejący staw?
  2. Jak wygląda procedura takiej legalizacji zgodnie z ustawą ,,Prawo Wodne”? Jakie są koszty?
  3. W jaki sposób będą naliczane opłaty za korzystanie z wody wydobywanej z takiego stawu do nawadniania lub zraszania?

Związek Sadowników opublikował odpowiedź Ministerstwa. – Zwróciliśmy się także z zapytaniem w jaki sposób będzie obliczany pobór wody ze stawu jednak nie uzyskaliśmy jeszcze odpowiedzi – poinformował.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 9072 Posła na Sejm RP, Pana Mirosława Maliszewskiego z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie legalizacji stawu do nawadniania upraw, przedkładam niniejszym stosowne informacje.

  1. Na jakich zasadach można zalegalizować istniejący staw?

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwanej „PW”, do urządzeń wodnych zalicza się m.in. stawy. W myśl art. 190 ust. 1 PW jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić o jego legalizację. W związku z powyższym w przypadku wybudowania stawu bez wymaganych PW zgłoszeń i pozwoleń właściciel takiego urządzenia powinien wystąpić o jego legalizację na zasadach określonych w PW, w szczególności w art. 190 tej ustawy. Należy wskazać, że legalizacja urządzenia wodnego może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza ustaleń:

1) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

2) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

3) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

4) programu ochrony wód morskich,

5) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

6) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych.

 

  1. Jak wygląda procedura takiej legalizacji zgodnie z ustawą „Prawo Wodne”?  Jakie są koszty?

Należy wskazać, że szczegółowa procedura legalizacji urządzenia wodnego została określona w art. 190 PW. Zgodnie z art. 190 ust. 1 i 2 PW, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1, legalizacja urządzenia wodnoprawnego następuje na wniosek odpowiednio właściciela, posiadacza samoistnego albo użytkownika wieczystego  tego urządzenia, do którego załącza się odpowiednie dokumenty (art. 407 ust. 2 oraz w art. 422 PW).

Wniosek o legalizacje urządzenia wodnoprawnego składa się do właściwego miejscowo dyrektora zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, co wynika z art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. a PW.

Organ administracji sprawdza kompletność złożonego wniosku i załączników oraz w przypadku braków lub nieprawidłowości wzywa do ich usunięcia. Przy wydawaniu decyzji o legalizację urządzenia wodnego organ jednocześnie ustala obowiązek uiszczenia opłaty legalizacyjnej, której jednostkowa stawka wynosi 4426,80 zł. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o legalizacji urządzenia wodnego, stała się ostateczna, na rachunek bankowy wskazany w tej decyzji.

  1. W jaki sposób będą naliczane opłaty za korzystanie z wody wydobywanej z takiego stawu do nawadniania lub zraszania?

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy wykonany staw stanowi obiekt służący do ujmowania wód podziemnych, to pobór wód z takiego stawu należy zakwalifikować do poboru wód podziemnych.

Zgodnie z art. 268 ust. 1 pkt 1 PW pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych podlega opłacie za usługi wodne.

Opłata za usługi wodne składa się z dwóch składników: opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Należy wskazać, że pobór wód do celów rolniczych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw zwolniony jest z opłaty stałej, co wprost wynika z przepisu art. 270 ust. 2 PW. Opłatę zmienną ponosi się za rzeczywistą ilość pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych i stanowi ją iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód w danym kwartale wód, wyrażonej w m3. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Z § 5 ust. 1 pkt 39 tego rozporządzenia wynika, że jednostkowa stawka opłaty, która jest niezbędna do ustalenia wysokości opłaty zmiennej została określona w odniesieniu do przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw za pomocą urządzeń pompowych.

 

 

Źródło: ZSRP, pixabay

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia