W odpowiedzi na pismo Związku Sadowników RP dotyczące pomocy dla sadowników, którzy ponieśli szkody związku z przymrozkami wiosennymi, Ministerstwo poinformowało, że poszkodowani producenci poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach, tj.:

1) Kredyt preferencyjny obrotowy na wznowienie produkcji.

2) Udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczanie społeczne oraz regulowaniu z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub części bieżących składek.

3) Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy gruntu.

4) Dla szkód powstałych w dziale specjalnym produkcji rolnej – udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód powstałych m. in. w wyniku przymrozków wiosennych, przez komisje powołane przez wojewodów. 

Ministerstwo dodało również, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2137, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz 187 z późn. zm.) za powołanie komisji szacujących szkody powstałe w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalne, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich odpowiada wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin