money 1233713 64028 września 2016r. wejdzie w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów, które da możliwość udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej w postaci kredytów i pożyczek producentom owoców, warzyw, świń oraz mleka. Decyzja czeka na pozytywne rozpatrzenie Komisji Europejskiej.

Według rozporządzenia, finansowanie dotyczyć będzie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz zobowiązań cywilnoprawnych powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014r. do 30 kwietnia 2016r. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółowych zasad udzielania pomocy, zmianach zawartych umów z bankami oraz wyglądu samego formularza wniosku. Po wejściu w życie rozporządzenia oraz zatwierdzeniu dokumentów, powiatowe biura ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczki, a banki współpracujące – o udzielenie kredytów (w tym przypadku koniecznością będzie zawarcie aneksów do umów współpracy podpisanych pomiędzy Agencją, a bankami).

W przypadku pomocy na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, Agencja udzielać będzie nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie należności powstałych w produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw (za wyjątkiem zobowiązań na rzecz budżetu środków europejskich).
Na pożyczkę mogą liczyć producenci, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem, udzielana ona będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności (bez wliczenia odsetku). Wypłata udzielna będzie w dwóch ratach: pierwsza – płatna w 2016 r. w wysokości do 50% kwoty pożyczki, druga – płatna w 2017 r. po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty.

Wnioski należy składać w Biurze Powiatowym ARiMR, odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa, do 15 października 2016r. Do wniosku dołączyć trzeba będzie: oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności, kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów oraz dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Pomocy na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych ARiMR, będzie udzielała producentom rolnym, których przychody są niewystarczające do pokrycia zobowiązań cywilnoprawnych powstałych na skutek prowadzenia produkcji owoców, warzyw, mleka oraz świń. Przewidziano tutaj dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie tychże zobowiązań (również tutaj wyłącza się te na rzecz budżetu europejskiego).

Kredyt udzielany na maksymalnie na 8 lat, nie będzie mógł przekroczyć kwoty zobowiązań i wynieść więcej, niż 5 mln zł. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Oprocentowanie ustalane będzie z uwzględnieniem stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego. Przez pierwsze dwa lata będzie ono wynosić 1%, później – 2,5%. Pozostałą część zapłaci ARiMR.

Wniosek, który zawierać powinien oświadczenie o uzyskaniu niewystarczających przychodów (z podaniem ogólnej sumy oraz odsetek), potwierdzających to kopii rachunków i faktur VAT oraz dokumentów potwierdzających powstanie zobowiązań w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dostarczamy do współpracującego z Agencją banku.

fot. Pixabay

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection