uyduPolskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP powstało w 2014 roku. Stowarzyszenie jest niekomercyjną inicjatywą grupy osób i firm reprezentujących różne branże łańcucha wartości produkcji żywności, zainteresowanych rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Zadanie to traktujemy jako naszą misję.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?
Rolnictwo zrównoważone jest to sposób produkcji, w którym zawarte są:
• zagwarantowanie godziwego wynagrodzenia dla rolnika,
• dbałość o stan środowiska naturalnego,
• rozwijanie i realizacja potrzeb społecznych

Dzięki takiemu podejściu zyskują nie tylko rolnicy ale całe społeczeństwo, czerpiąc z darów środowiska naturalnego, które nie jest wyeksploatowane i zanieczyszczone do granic możliwości.
Podstawowe zasady rolnictwa zrównoważonego to:
• Dbałość o główny dla rolnika środek produkcji jakim jest gleba, zapobieganie erozji, regularne analizy gleby, poprawa jej produktywności;
• Stosowanie nawożenia, zgodnie z opracowanym dla danego gospodarstwa planu nawozowego;
• Przestrzeganie zasad integrowanej produkcji rolnej;
• Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych;
• Rozwijanie swoich kompetencji, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem z innymi;
• Przestrzeganie podstawowych zasad BHP w gospodarstwie rolnym;
• Zrozumienie i dbałość o rachunek finansowy gospodarstwa.

Stowarzyszenie ASAP realizuje zasady rolnictwa zrównoważonego opierając swoją działalność na 3 filarach:
• Misja - Wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego w obszarach wiejskich.
• Wizja - Bycie trwałym źródłem wiedzy o zasadach rolnictwa zrównoważonego.
• Strategia – Podnoszenie standardu produkcji rolnej. Rozwój kompetencji rolników. Zaangażowanie łańcucha wartości.

Chcąc sprostać globalnym wyzwaniom takim jak: wzrost populacji ludzi o 9,7 mld do 2050 roku, wzrost globalnej produkcji żywności o 60%, zmiany klimatyczne będące zagrożeniem dla plonów, malejące zasoby surowców naturalnych na Ziemi – konieczne jest wprowadzenie zmian jakie proponuje rolnictwo zrównoważone.

W ramach realizacji działań statutowych współpracujemy z gospodarstwami rolnymi, które zdecydowały o rozwijaniu zrównoważonej produkcji rolnej . Jest to wybór, ale i obowiązek rolników wynikający między innymi z wymagań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej ale również standardów produkcji wymaganych przez firmy przetwórstwa rolno spożywczego.

Wprowadzenie rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie rolnym wiąże się ze zmianą dotychczasowego sposobu produkcji. Stowarzyszenie „ASAP” przekonuje, że tych zmian nie należy się bać:
• Rolnictwo zrównoważone jest możliwe w każdym gospodarstwie.
• Rolnictwo zrównoważone to długoterminowy proces dostosowawczy gospodarstwa.
• Rolnictwo zrównoważone wymaga rozwoju wszechstronnych kompetencji rolników.
Stowarzyszenie pomaga rolnikom w identyfikacji potrzeb rozwojowych i realizacji programy szkoleń i audytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Korzyści ze stosowania zasad rolnictwa zrównoważonego:
Środowisko:
• Poprawa stanu środowiska naturalnego tj. powietrza, gleby, wód gruntowych
• Obniżenie emisji gazów cieplarnianych
• Obniżenie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych
• Zwiększenie bioróżnorodności w środowisku naturalnym
Społeczeństwo:
• Zwiększenie atrakcyjności obszarów rolnictwa zrównoważonego – turystyka
• Zwiększenie bezpieczeństwa żywności
• Polepszenie warunków pracy w gospodarstwie rolnym
• Ograniczenie afer z udziałem producentów żywności
Rolnik:
• Polepszenie stanu gleby
• Spełnienie oczekiwań odbiorców i konsumentów
• Nowe rynki zbytu
• Poprawa rentowności gospodarstwa
• Dywersyfikacja dochodów rolnika
• Pozyskanie wiedzy i doświadczenia

Źródło: ASAP

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection