Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że w perspektywie finansowej 2014-2020 płatności bezpośrednie wyniosą 244 euro/ha, co oznacza wydatek prawie 24 mld euro. Z I filaru stawka wyniesie 217 euro, ministerstwo planuje jednak przesunięcie kilku mld euro na płatności obszarowe z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Jeżeli tak się stanie, to płatności mogą wzrosnąć dodatkowo o około 27 euro/ha. Pozwoli to na osiągnięcie 93% średniej unijnej i utrzymanie płatności mniej więcej na poziomie z lat 2011-2012.

Średnia unijna wynosi obecnie około 262 euro/ha, a Polska będzie szóstym beneficjentem płatności bezpośrednich Unii. Wzrost ten wynikał będzie głównie z faktu, że zakończył się proces dochodzenia do pełnych stawek, ale również dzięki mechanizmowi konwergencji. Mechanizm ten polega na obniżaniu dopłat w jednych państwach i podnoszeniu ich w innych: we wszystkich państwach członkowskich z płatnościami bezpośrednimi na hektar poniżej 90% średniej unijnej różnica pomiędzy aktualnym poziomem a średnią będzie zmniejszona o 1/3. Potrwa to sześć lat, od roku budżetowego 2015 do 2020. W roku 2020 nie będzie żadnego państwa członkowskiego, które by miało niższe płatności niż 196 euro/ha. Jednak i wówczas płatności te nadal nie będą równe. Zróżnicowanie będzie mniejsze niż obecnie, a kwestia wyrównania poziomu płatności na poziomie całej Unii Europejskiej – to sprawa otwarta do dyskusji w następnej perspektywie finansowej.

Źródło: KPODR, Piotr Sawa

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin