nawodnienieUnia Europejska planuje wprowadzić opłaty za korzystanie z wód powierzchniowych. Oznacza to większe koszty dla tych, którzy nawadniają sady, plantacje i pola. Nowa ustawa o prawie wodnym przygotowywana w Ministerstwie Środowiska na żądanie Brukseli zakłada likwidację zwolnienia  „z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody na potrzeby energetyki wodnej, nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych oraz potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych” – przytacza wypowiedź wiceministra Stanisława Gawłowskiego portal biznes.gazetaprawna.pl.

Dokończenie artykułu: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/714217,unia-chce-wprowadzic-oplaty-za-darmowa-wode-ceny-energii-wzrosna-rolnicy-zbankrutuja.html#

Jak wygląda sytuacja prawna w tej chwili? Co jest konieczne, aby użytkować wody powierzchniowe i podziemne?

Rolnik, sadownik powinien postarać się o decyzję administracyjną, jaką jest pozwolenie wodnoprawne, które umożliwia korzystanie w wód powierzchniowych i podziemnych (między innymi pobór, odprowadzanie ścieków, wiercenie studni itp…). Pozwolenie wodnoprawne może dotyczyć urządzeń wodnych lub szczególnego korzystania z wód, urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzania wód opadowych z powierzchni utwardzonych powyżej 0,1 ha, regulacji wód, rolniczego wykorzystania ścieków, obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej i jej piętrzenia, gromadzenia ścieków, odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, budowy stawów rekreacyjnych.

Operat wodnoprawny to dokument, składający się części opisowej i graficznej, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Są w nim zawarte podstawowe dane umożliwiające lokalizację gospodarstwa, ujęć wody w jego obrębie, zakres korzystania z niej i celu jej poboru. Operat zawiera też schematy technologiczne i funkcjonalne urządzeń wodnych, koryt wodnych, a także informacje o planowanym zużyciu wody w wymiarze godzinowym i tygodniowym, jakimi urządzeniami będzie pobierana oraz jakości wody.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin