sad-lasW wielu gospodarstwach są grunty słabe, podmokłe lub inne, które trudno włączyć do produkcji sadowniczej. Może warto posadzić las i wziąć na ten cel pieniądze z Unii? Zwłaszcza posiadacze gospodarstw sadowniczych powyżej 15 ha powinni rozważyć ten wariant, gdyż nowa perspektywa budżetowa nakłada na nich obowiązek zazieleniania co najmniej 5% użytków, a w dalszej przyszłości może nawet 7%. Utrzymanie obszarów proekologicznych („ecological focus area, czyli EFA) to zachowanie bioróżnorodności roślinnej, czyli miedz, zadrzewień, ugorów, stref buforowych, lasów.

Obowiązek zazieleniania wejdzie w życie od 2015 roku, a od 2017 roku za niewywiązanie się grozić będą kary, np. zmniejszenie lub utrata dopłat bezpośrednich, kary finansowe do 20% wysokości dopłat na zazielenienie i 25% w kolejnym roku.

W czerwcu i lipcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne". W tym roku wnioski można składać od 3 czerwca do 31 lipca w biurach powiatowych ARiMR. Dzięki pomocy finansowej ARiMR od 2004 roku przybyło w Polsce 70 tys. hektarów lasów.

Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 już siódmy raz. 

ARiMR może dofinansować zalesianie gruntów rolnych (grunty orne i sady), a także gruntów innych niż rolne. W tym ostatnim przypadku chodzi o grunty, które figurują w ewidencji jako użytki rolne, mogą na nich nawet rosnąć drzewa lub krzewy. Powierzchnia do zalesienia powinna być większa niż 0,5 ha i mniejsza niż 100 ha i mieć szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co najmniej 0,1 ha. Grunty muszą być położone poza obszarami Natura 2000, rezerwatami przyrody itp...

Pełna informacja na temat tego, kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości może ubiegać się o wsparcie na zalesianie gruntów znajdują się na stronie ARiMR:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-arimr-po-wsparcie-na-posadzenie-lasu.html

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin