Kilkanaście dni temu zostaliśmy poproszeni o weryfikację zasad związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Producenci owoców z województwa łódzkiego byli informowani w tamtejszych urzędach pracy, że wiza, która zezwala na pracę sezonową, wydawana jest obcokrajowcom na okres kolejnych 9 miesięcy w roku kalendarzowym, ale nie jest ona liczona od momentu rozpoczęcia pracy, a od chwili przekroczenia granicy w każdym innym celu. 

Podobnie, jeśli pracownik ze wschodu pracował w naszym gospodarstwie od stycznia na podstawie „starej” wizy.  Sadownicy sądzili, że zgodnie ze starymi przepisami będzie mógł pracować w gospodarstwie do końca czerwca (wiza wydawana była na 6 miesięcy), a później będzie można zaoferować mu pracę jako pomocnikowi przy zbiorach (na okres kolejnych 180 dni). Według takiej interpretacji byłoby  to możliwe, ale tylko do końca września, bo decydująca byłaby data przekroczenia granicy w danym roku kalendarzowym.

Nie wszystkie urzędy pracy potwierdzały taką interpretację, dlatego zwróciliśmy się do biura prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapisy ustawy.

 

Odpowiedź Biura Prasowego MRPiPS:

Okres 9 miesięcy, na jaki może zostać wydane zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, jest liczony niezależnie od ewentualnego okresu, przez jaki cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. 


W przypadku cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy, na jaki może zostać wydane zezwolenie na pracę sezonową, powinien być liczony od daty wjazdu na wskazanej wyżej podstawie. Dotyczy to zatem daty wjazdu na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej oznaczonej numerem 05b zgodnie z § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 343) albo w ruchu bezwizowym, jeżeli wcześniej został dla danej osoby wpisany do ewidencji wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.   


Natomiast w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w innym celu niż praca sezonowa maksymalny okres 9 miesięcy, przez jaki cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pracę sezonową, jest liczony poprzez sumowanie okresów, na jakie zostały dla niego wydane zezwolenia na pracę sezonową w danym roku kalendarzowym. Należy zaznaczyć, iż w tym przypadku nie musi być to okres ciągły. 

 

Oznacza to, że producenci-pracodawcy z woj. łódzkiego wprowadzani są w błąd.