Pojawia się coraz więcej informacji związanych z nowymi naborami PROW. Duże zainteresowanie budzą warunki przyznawania i rodzaje dotowanych inwestycji w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, bo przecież z wielu stron pojawiały się w tym roku postulaty, aby wyłączyć z możliwych inwestycji zakładanie nowych sadów. Przyglądając się jednak projektowi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach "Modernizacji", wygląda na to, że nadal będzie zwracana część kosztów na  nowe nasadzenia. 

Niedawno przedstawiony został projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W paragrafie siódmym projektu rozporządzenia zmieniającego, które szczegółowo określa, jakie koszty kwalifikują się do refundacji części kosztów, nie ma znaczących zmian. Punkt mówiący o tym, że pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty zakładania sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat pozostał bez zmian.

Chyba najważniejszą zmianą jest rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia dla rolników w ramach typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom suszy w rolnictwie. Zakłada się, że pomoc będzie udzielana na inwestycje polegające na tworzeniu nowych lub ulepszaniu istniejących instalacji nawadniających, a także ujęć wody (np. studnie, instalacje rozprowadzające). Rolnik będzie mógł uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 100 tys. zł na tego typu operację (jest to dodatkowy limit środków na beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji PROW 2014-2020).

Podwyższono także między innymi dolny próg wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa poziomu z 10 tys. do 13 tys. euro. Należy zauważyć, że gospodarstwa w przedziale: 10 – 13 tys. euro, (w tym rolnicy prowadzący małe gospodarstwa wspólnie ubiegający się o pomoc) wykazują bardzo niewielkie zainteresowanie instrumentem wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” (na poziomie niespełna 4 % wszystkich zawartych umów w tym typie operacji)

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych konsultując projekt rozporządzenia zmieniającego uznał, że  zaproponowane zmiany w projekcie rozporządzenia wydają się korzystne dla przyszłych beneficjentów.

Wskazał, że projektowana w przepisach rezygnacja z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika, będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy  wydaje się korzystna dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

KRIR wskazał również, że zaproponowane w projekcie rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w obszarach a-c, o koszty związane z realizowaną operacją w ramach danego obszaru wsparcia m.in. koszty zakupu nowych maszyn wydają się pozytywne dla beneficjenta.

Oceniono, że obniżenie z 4 do 3 minimalnej liczby punktów, jaką wnioskodawca musi uzyskać, aby otrzymać pomoc w obszarach a-c może przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym programem pomocowym.

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia