Syndyk sprzeda wózki sadownicze upadłej grupy "Owoc Sandomierski"

 

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy zaprasza do składania ofert na zakup trzech wózków sadowniczych za cenę nie niższą niż 1 680,00 zł netto każdy.

   

Regulamin postepowania w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż ruchomości masy upadłości Grupy Sadowniczej "OWOC SANDOMIERSKI"Sp. z 0.0. w upadłości z siedziba w Bilczy z dnia 19 października 2020r.

I. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości w postaci trzech wózków sadowniczych.

Sprzedaż przedmiotów określonych w pkt I nastąpi za cenę nie niższą od ceny wywołania, która wynosi 1 680,00 zł netto za jeden wózek sadowniczy.

III. Wadium, które wynosi 10% ceny netto wywołania, należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony w Credit Agricole Bank Polska S.A. Nr 23 1940 10763186870300000000.

Oferty nabycia ruchomości, o których mowa w pkt. I należy składać w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie z adnotacja "OFERTA-OWOC SANDOMIERSKI-WÓZKI", w Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin, do dnia 16 listopada 2020r., do godz. 12.00.

Wymogi formalne oferty:

1. dokładne wskazanie imienia i nazwiska bądź nazwy, siedziby oraz statusu prawnego oferenta, adresów do doręczenia korespondencji (w przypadku przedsiębiorców wypis z właściwych rejestrów);

2. wskazanie ruchomości, której oferta dotyczy oraz oferowana cenę zakupu netto, przy czym nie może być to cena niższą od wartości określonej w pkt. II niniejszego regulaminu;

3. wskazanie terminu i sposobu zapłaty;

4. potwierdzenie dokonania wpłaty wadium;

5. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacja, wykazującymi legitymacje wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpisy z Krajowego Rejestru Sadowego lub innych właściwych rejestrów);

6. dokładny adres siedziby oferenta, numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nieprzyjęcia danej oferty;

7. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz nie zgłaszaniu zastrzeżeń do tego stanu;

8. zobowiązanie do pokrycia kosztów opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

9. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i przyjęciem określonych w nim warunków;

10. oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie;

11. jeżeli oferta zawiera więcej niż jedna kartę, wszystkie karty powinny być ponumerowane i zespolone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie;

12. oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim i podpisana przez oferenta lub osobę przez niego upoważniona;

13. ewentualne poprawki naniesione na ofercie powinny być czytelne, zrozumiale i parafowane przez osobę podpisująca ofertę;

VI. Wyboru ofert dokonuje syndyk.

VII. Syndykowi zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości , lub części bez podania przyczyny oraz prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

VIII. Rozpoznanie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od upływu terminu do składania ofert;

IX. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie stosownego wadium, określonego w pkt III Regulaminu.

X. Syndyk ma prawo prowadzenia negocjacji w zakresie warunków płatności.

XI. Syndyk dokona sprzedaży po zapłaceniu całej ceny, w terminie jednego miesiąca licząc od daty wyboru oferty. Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy w tym terminie wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.

XII. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi w wartości nominalnej.

XIII. Na kupującym ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

XIV. Sprzedaż dokonana w postepowaniu ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Źródło: owoc-sandomierski.pl 

Powiązane artykuły

Czym kusimy konsumenta?

Przyspieszenie

X