W przypadku istnienia warunków do prognozowania osiągnięcia maksymalnego plonu jabłek z różnych odmian (40-60 t/ha), należy uwzględnić, że zarówno potrzeby nawozowe poszczególnych odmian jabłoni jak i ich tolerancja na wysokość dawek nawozowych poszczególnymi makroskładnikami jest ogromnie zróżnicowane. Zacznijmy od K. Pierwiastek niedoceniany. (decyduje o gospodarce wodnej, a przecież wraz z wodą pobierane są wszystkie inne pierwiastki!). Jednak zbyt wysoki jego poziom ogranicza pobieranie Mg i Ca, powoduje występowanie Gorzkiej Plamistości Podskórnej, a zbyt niski, powoduje obniżenie plonu, drobnienie i niewybarwianie się jabłek oraz gorszy ich smak.
Odmiany jabłoni pod tym względem można podzielić na trzy grupy:
1.    Odmiany o stosunkowo niskich potrzebach potasu K: Boskoop; Elise; Ligol; Jonagold; Szampion;
2.    Odmiany o średnich potrzebach w stosunku do potasu K; Idared; Pinova i Golden Delicious.
3.    Odmiany o dużych potrzebach w stosunku do potasu K: Early Genewa, Celeste; Piros; oraz grupy odmian Gala i Elstar.
Ustalając dawki nawozów potasowych dla jabłoni, należy uwzględnić: - potrzeby danej odmiany, przewidywane plonowanie oraz podział dawki na wczesnowiosenną i pogłówną, którą należy zastosować tuż po kwitnieniu.
UWAGA: Przynajmniej raz na trzy lata powinny być wykonane analizy chemicznej zasobności gleby!!! Nawożenie bez tych wyników analiz można porównać jedynie z grą w totolotka!!
 

Dawki nawozów potasowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

Wyszczegól-nienie

Odm. o niskich potrze-bach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrze-bach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrze-bach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

Jak najwcześ-niej wiosną 200 kg siar-czanu potasu

0

Jak najwcześ-niej wiosną: 300 kg siar-czanu potasu

0

Jak najwcześ-niej wiosną: 350 kg siar-czanu potasu

0

Plonowanie średnie

Jak najwcześ-niej wiosną: 250 kg siar-czanu potasu

0

Jak najwcześ-niej wiosną: 350 kg siar-czanu potasu

0

Jak najwcześ-niej wiosną: 400 kg siar-czanu potasu

Tuż po kwit-nieniu:100 kg siarcza-nu potasu

Plonowanie  wysokie

Jak najwcześ-niej wiosną: 300 kg siar-czanu potasu

Tuż po kwitnieniu:100 kg siarczanu potasu

Jak najwcześ-niej wiosną: 400 kg siar-czanu potasu

Tuż pokwit-nieniu:100 kg siarcza- nu potasu

Jak najwcześ-niej wiosną: 450 kg siar-czanu potasu

Tuż po kwit-nieniu:200 kg siarcza-nu potasu

UWAGA Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!

Dawki nawozów azotowych stosowanych doglebowo w zależności od odmiany i poziomu prognozowanego plonowania:

 

Wyszcze-gólnienie

Odm. o niskich potrze-bach i tolerancji na  K

Odm. o średnich potrze-bach i tolerancji na  K

Odm. o wysokich potrze-bach i tolerancji na  K

Plonowanie niskie

W okr. Kwi-tnienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwit-nienia: 150 kg saletry amonowej

0

W okr. Kwit-nienia: 150 kg saletry amonowej

0

Plonowanie średnie

W okr. Kwi-tnienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwco-wym opadzie zawiazków 150 kg saletry wapniowej

W okr. Kwit-nienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwco-wym opadzie zawiazków 200 kg saletry wapniowej

W okr. Kwit-nienia: 150 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiaz-ków 250 kg saletry wapnio-wej

Plonowanie  wysokie

W okr. Kwi-tnienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwco-wym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. Kwit-nienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwco-wym opadzie zawiazków 250 kg saletry wapniowej

W okr. Kwit-nienia: 200 kg saletry amonowej

Po czerwcowym opadzie zawiaz-ków 300 kg sa-letry wapniowej

UWAGA: Program ten można stosować tylko w tych sadach w których stosunek K:Mg jest poprawny lub niższy od 3,5!

Źródło: Wskazówki dla Grup Doradztwa Celowego w okresie pękania pąków, Sandomierz 28.03.2011 roku, Adam Fura
 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin