Ustawa o ułatwieniach dla biogazowni rolniczych – najważniejsze założenia

Uchwalenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych zostało przeprowadzone w piątek 26 maja 2023 roku. Zagłosowali za nią wszyscy posłowie uczestniczący w posiedzeniu. Jak ustawa zmieni funkcjonowanie biogazowni rolniczych i jakie szanse oferuje ona w kontekście działań dostarczania energii?

Celem ustawy przygotowanej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wprowadzenie szeregu ułatwień dla inwestorów biogazowni rolniczych, które mogłyby zostać wykorzystane w celu rozwinięcia gospodarski obiegu zamkniętego w dużej liczbie gospodarstwach rolnych oraz zakładach przemysłu rolno-spożywczego. Oczywiście, wraz z ułatwieniami w zakresie prawa, idą również obowiązki, jakie muszą spełniać osoby, chcące skorzystać z ułatwień. Dodatkowo ustawa wprowadza również kilka ograniczeń w stosunku do zakresu udogodnień obejmującej poszczególne biogazownie rolnicze.

Przepisy ustawy mają przede wszystkim ułatwić proces inwestycji w biogazownie rolnicze. Ułatwienia mają obejmować postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę biogazowni, czy przyłączanie ich do sieci, na podstawie przepisów o planowaniu przestrzennym oraz kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię w gospodarstwie rolnym. Ustawa zakłada również ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii, który wynika z listy bezpiecznych substratów, jakie mogą być wzięte pod uwagę do produkcji biogazu bez konieczności wprowadzania procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa w zakresie uznania ich za odpad.

Co więcej, produkt pofermentacyjny będzie mógł zostać wprowadzony bezpośrednio do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, jeśli otrzymany produkt będzie wytworzony z surowców znajdujących się na liście opublikowanej w rozporządzeniu lub pochodzących z gospodarstw rolnych. Ułatwienie to, znacznie usprawni proces formalności i pozwoli na przyśpieszenie produkcji pofermentu, wraz z jego obrotem na rynku.

Oprócz szeregu ułatwień zaprezentowanych w ustawie przygotowanej przez MRiRW możemy zaobserwować również kilka ograniczeń, które należy brać pod uwagę podczas planowania inwestycji w biogazownie rolnicze. Zaproponowane przez ustawę ograniczenia zawierają się bowiem w wykorzystywaniu w biogazowniach jedynie substratów ujętych w planowanym rozporządzeniu, które posiadałyby lokalne pochodzenie. Dodatkowo maksymalna powierzchnia zajęta przez biogazownie nie może przekraczać 1 ha, a sama moc instalacji powinna wynosić nie więcej niż 3,5 MW elektrycznej mocy zainstalowanej oraz 10,5 MW mocy osiągalnej cieplnej. Roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego nie może przekraczać 14 mln m3 lub roczna wydajności produkcji biometanu z biogazu rolniczego nie powinna wykraczać poza 8,4 mln m3.

Niezwykle ważnym zapisem w ustawie, jest fakt, iż wybudowanie biogazowni musi zostać przeprowadzone na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne lub odznaczać się działalnością związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym. W innym przypadku ułatwienia wynikające z ustawy nie przysługują takim inwestorom.

Pomimo tego, iż biogazownie nie są nowością w naszym kraju, nadal nie ma ich w Polsce zbyt wiele. Budowa większej ilości biogazowni rolniczych stworzyłaby szansę do pozyskiwania taniej energii elektrycznej oraz ciepła z odnawialnych źródeł energii, zminimalizowania odorów wynikających z intensywnej produkcji zwierzęcej (przetwarzanie odchodów zwierzęcych) oraz otrzymywania pofermentu, który świetnie sprawdzi się jako cenny nawóz w gospodarstwie.

Powiązane artykuły

X