Kilka dni temu opublikowaliśmy artykuł, który opisywał kłopoty sadowników wynikłe podczas prób zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Chociaż w myśl ustawy, stawka minimalna, czyli 13,70 zł/h miała nie obowiązywać, kilka urzędów pracy nie zgadzała się na wnioskowanie o zezwolenie na pracę przy stawce niższej niż 13,70 brutto/h. Wnioski z niższymi kwotami nadal są odrzucane bądź proponowana jest poprawa stawki wynagrodzenia. Urzędy zgadzają się najwyżej na wpisywanie połowy etatu, ale i to pod warunkiem zatrudniania mniejszej liczby pracowników. Dzieje się tak na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. 

Więcej: TUTAJ

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź biura prasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nasze zapytanie w sprawie wynikłych niejasności. Odpowiedź jest jednoznaczna: minimalna stawka godzinowa nie obowiązuje przy umowie o pomocy przy zbiorach. Oznacza to, że niektóre urzędy pracy wprowadzają sadowników w błąd i powodują nieuzasadnione podwyższenie kosztów zatrudniania. 

 

Odpowiedź MRPiPS: 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858), która weszła w życie 18 maja 2018 r., ustanowiła nowy typ umowy o pomocy przy zbiorach, dedykowany pracom w rolnictwie i dostosowany do ich charakteru. Organem właściwym do udzielania wyjaśnień dotyczących przepisów tej ustawy, w tym zasad wynagradzania pomocnika rolnika świadczącego pomoc na podstawie ww. umowy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do istniejącego porządku prawnego wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów cywilnoprawnych (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.). Obowiązkiem stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały objęte określone umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Gwarancją otrzymywania tej stawki objęte zostały wszystkie osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, a także tzw. „samozatrudnieni”, tj. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, których działalność została zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. wynosi 13,70 zł; corocznie stawka ta jest waloryzowana odpowiednio do dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę (pracowników).

Należy zauważyć, że minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania w odniesieniu do funkcjonujących w obrocie prawnym przepisów określających wynagrodzenie przysługujące na podstawie umów, które nie są umowami zlecenia, o których mowa w art. 734 Kodeksu cywilnego lub umowami o świadczenie usług, o których mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ww. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (…) do wynagrodzenia pomocników rolnika z tytułu świadczenia pomocy na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847, z późn. zm.).

Jednocześnie należy pamiętać, że nie w każdym przypadku powierzenia cudzoziemcowi pracy sezonowej umowa o pomocy przy zbiorach będzie miała zastosowanie. Art. 91a ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858) określa m.in. zakres przedmiotowy takiej umowy.