Gospodarstwa prowadzące działaność w zakresie produkcji pierotnej (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) są zobowiązane złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z ustawą „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł”.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krasnymstawie informuje, że ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, KAŻDY KTO PRODUKUJE I SPRZEDAJE PRODUKTY ROŚLINNE DO ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA, PUNKTÓW SKUPU LUB PROWADZI SPRZEDAŻ NA TARGOWISKACH, POWINIEN POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU ZAKŁADÓW. 

Dodatkowo wyjaśnia, że produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, takich jak owoce, warzywa, zioła i zboża, zbiór runa leśnego (grzyby, jagody), jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu (np. do punktów skupu, zakładów przetwórstwa żywności).

Podstawowe wymagania dla produkcji pierwotnej określa Załącznik I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.). W treści ww. załącznika określono ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej i powiązanych działań.

 Podmioty działające na rynku spożywczym - prowadzące produkcję pierwotną w zakresie uprawy produktów roślinnych, - działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, - prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niezwierzęcego zgodnie z art. 63 ust. 1, ust. 2 pkt 1, pkt 12), pkt 13) ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) mogą prowadzić działalność w ww. zakresie po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, prowadzonego przez właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów.

NIEDOKONANIE W/W OBOWIĄZKU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NAKŁADANIEM KAR PIENIĘŻNYCH
Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4), ust. 2 pkt 2) w/w ustawy „kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5 000 zł, nie mniej niż 1 000 zł”.

 

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection