Ministerstwo Energii odpowiedziało na pismo Związku Sadowników RP w sprawie konieczności złożenia oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej przez sadowników. Niestety, nie wszytskie zapewnienia z pisma mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sadownicy zagłaszają chociażby, że jak na razie, nie zostały rozliczone nadpłaty, jakich dokonali w pierwszym półroczu. 

60011762 1150516725127340 2881913872975921152 o
Źródło: Związek Sadowników RP

 

Niemniej Ministerstwo wyjaśnia, że w okresie I półrocza 2019 r., mechanizm stabilizacji wysokości cen energii elektrycznej dotyczy wszystkich odbiorców końcowych bez konieczności składania oświadczeń. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwa energetyczne są zobligowane do zaoferowania odbiorcom końcowym cen i stawek opłat za energię elektryczną na poziomie stosowanym w czerwcu 2018 r. Istotnym jest, że zgodnie z art. 6 ust. 1 zmiana umów musi nastapić w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra Energii i zmiana ta ma dotyczyć okresu od 1 stycznia 2019 I. W związku z tym ewentualne nadplaty dokonane przed odbiorców końcowych energii elektrycznej w I półroczu br. powinny zostać odpowiednio rozliczone.

Dodatkowo, w okresie II półrocza 2019 r. sytuacja ok. 98% odbiorców końcowych nie zmienia się w porównaniu do sytuacji z pierwszego półrocza 2019 r. Oznacza to, że odbiorcy ci (ponad 17 mln odbiorców energii elektrycznej) będą płacili przez cały rok 2019 rachunki za energie elektryczną po obniżonej cenie (cena z 30 czerwca 2018 r.). Niemiej jednak, w przypadku części odbiorców końcowych, do których zaliczamy: szpitale, jednostki sektora finansów publicznych wraz z samorządami oraz mikro i małe przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 5 ust. 1b. ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r., warunkiem skorzystania z obniżonych cen w drugiej połowie 2019 r. jest złożenie do swojego sprzedawcy energii specjalnego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ustawy. Wprowadzenie procedury składania oświadczenia stało się niezbędne, ponieważ przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym przedsiębiorstwem czy dużym przedsiębiorstwem.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 1 sierpnia 2019 r. Minister Energii wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowali wspólne stanowisko nt. stosowania przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w stosunku do odbiorców końcowych prowadzących działalność rolniczą, zgodnie z którym rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy. W związku z tym, rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego, korzystający z innych taryf niz taryfa G, spełniający kryteria przewidziane dla mikro i małych przedsiębiorstw, mogą złożyć wspomniane wcześniej oświadczenie.

W II półroczu zmianie ulega sytuacja odbiorców energii elektrycznej zaliczanych do średnich i dużych przedsiębiorstw, lecz również te przedsiębiorstwa nie zostaną bez pomocy państwa. Przede wszystkim przedsiębiorstwa te w drugim półroczu będą korzystały z obniżonej stawki na akcyzę (z 20 zł/MWh na 5 zł/MWh) oraz obniżonej opłaty przejściowej o 95% Dodatkowo, zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. przedsiębiorstwa średnie i duze mają możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej kilowatogodziny energii elektrycznej w II połowie 2019 r. w ramach dozwolonej pomocy de minimis (zgodnie z art. 7 ust. 4a-4d).

c37dc19a7e5d9f0d200251af9d2db309 L1

"Mając na uwadze powyższe, pragnę podkreślić, że mimo wielu trudności, które pojawiły się od początku 2019 r. – w szczególności przeprowadzeniu wielu rozmów i uzgodnień z Komisją Europejską, udało się wprowadzić takie mechanizmy dzięki którym przedsiębiorstwa (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) nie zostały pozostawione bez pomocy państwa i mają możliwość uzyskania wsparcia."

me pismo 2

me pismo 3

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection