Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań mających na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych oraz ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady, skierował do KRIR pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację. Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, należy podjąć działania mające na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych, ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

Jak każda inwestycja budowlana, tak i kopana oraz wiercona studnia głębinowa podlega określonym przepisom adekwatnych do ustawy Prawo budowlane. Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznych i minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowi w określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

- gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę,

- głębokość studni głębinowej przekracza 30 m,

- woda pobierana jest na cele gospodarcze,

          oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwie w przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego. Podjąć działania aby te procedury były opisane wjednej ustawie np. w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zdaniem Izby, należy również podjąć działania, aby rolnicy nie ponosili opłat za pobór wody, która z powrotem trafia do ekosystemu i jest wykorzystywana do celów przeciwdziałania suszy i przymrozkom. 

Poza tym, pojawia się wniosek o ułatwienie procedur szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, by zarówno wnioski o pomoc na skutek suszy jak  i protokoły komisji szacujących straty były uproszczone. Pozwoliłoby to  usprawnić  i przyspieszyć prace nad szacowaniem.

Konieczne jest także opracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza  objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Należy podjąć działania aby to zakłady ubezpieczeniowe wypłacały rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 

Najnowsze komentarze

Ostatnie ogłoszenia

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection