Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje o podjęcie działań mających na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych oraz ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady, skierował do KRIR pismo z prośbą o ich rozpatrzenie i  dalszą realizację. Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, należy podjąć działania mające na celu uproszczenie procedur dotyczących uzyskania pozwoleń na budowę studni głębinowych, ułatwienie rolnikom dokonywania odwiertów i poboru wody.

Jak każda inwestycja budowlana, tak i kopana oraz wiercona studnia głębinowa podlega określonym przepisom adekwatnych do ustawy Prawo budowlane. Jednak to nie wszystko, ponieważ przepisy budowlane dotyczą aspektów technicznych i minimalnych norm odległościowych dla planowanych studni, a więc zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, natomiast Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze nakazują inwestorowi w określonych sytuacjach uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego:

- gdy pobór wody jest większy niż 5 m³ na dobę,

- głębokość studni głębinowej przekracza 30 m,

- woda pobierana jest na cele gospodarcze,

          oraz opracowania projektu robót geologicznych i zatwierdzenia w starostwie w przypadku wykorzystywania wód głębinowych do innych celów niż potrzeby gospodarstwa domowego. Podjąć działania aby te procedury były opisane wjednej ustawie np. w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zdaniem Izby, należy również podjąć działania, aby rolnicy nie ponosili opłat za pobór wody, która z powrotem trafia do ekosystemu i jest wykorzystywana do celów przeciwdziałania suszy i przymrozkom. 

Poza tym, pojawia się wniosek o ułatwienie procedur szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, by zarówno wnioski o pomoc na skutek suszy jak  i protokoły komisji szacujących straty były uproszczone. Pozwoliłoby to  usprawnić  i przyspieszyć prace nad szacowaniem.

Konieczne jest także opracowanie odpowiedniego systemu obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Obecnie system ten dopuszcza  objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. Należy podjąć działania aby to zakłady ubezpieczeniowe wypłacały rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

 

Najnowsze komentarze