Miedzian dopuszczony także w ekologii!

 

MIEDZIAN dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym

 

Uprawy ekologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem. W krajach UE w tym także w Polsce obserwuje się w ostatnich latach znaczący wzrost zainteresowania ekologiczną uprawą roślin, co prowadzi do dynamicznego rozwoju rolnictwa ekologicznego, jako nowego sytemu produkcji rolnej. Wynika to z coraz większej świadomości konsumentów, którzy poszukują tzw. zdrowej żywności wytwarzanej metodami naturalnymi w czystym, kontrolowanym środowisku przyrodniczym, niezanieczyszczonym wpływami przemysłu. Od lat maleje zaufanie konsumentów do żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Panuje uzasadniona opinia, że taka żywność jest z reguły mniej smaczna od wytwarzanej naturalnie, ale co ważniejsze, istnieją obawy, że może zagrażać naszemu zdrowiu.

 

Cele rolnictwa ekologicznego

Najważniejszym celem rolnictwa ekologicznego jest produkcja zdrowej żywności nieskażonej i niemodyfikowanej, bogatej w substancje odżywcze. Ale także gospodarowanie bez niszczenia gleby, wody, krajobrazu, oparte na minimalnej ingerencji człowieka w środowisko naturalne i zahamowanie jego degradacji. Aby osiągnąć ten cel, w rolnictwie ekologicznym używa się głównie naturalnych  produktów do użyźniania gleby oraz stosuje się głównie niechemiczne metody ochrony roślin. Istnieją bardzo ostre regulacje prawne odnośnie uzyskania certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. Obowiązujące przepisy zakazują stosowania syntetycznych środków produkcji, a nawet sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w pierwszym roku z materiału rozmnożeniowego, niepochodzącego z systemu ekologicznego. W gospodarstwach prowadzonych w systemie ekologicznym stosuje się zatem jedynie wybrane agrochemikalia. Zarówno nawozy, jak i środki służące do ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, dobierane są z zachowaniem specjalnej procedury i kwalifikowane są przez odpowiednie jednostki do tego upoważnione.

 

Jak walczyć z organizmami szkodliwymi w gospodarstwach ekologicznych

Podobnie jak w gospodarstwach konwencjonalnych, rośliny uprawiane w gospodarstwach ekologicznych są narażone na działanie chorób, szkodników i chwastów. W warunkach naturalnych, gdzie nie stosuje się środków chemicznych, dochodzi do pewnej równowagi w wyniku mechanizmów samoregulacji, lecz mimo tego straty powodowane uszkodzeniami przez różne agrofagi mogą być na tyle duże, że nie są akceptowane przez rolników. W rolnictwie ekologicznym liczebność szkodników i chorób jest regulowana przede wszystkim przez stosowanie gatunków czy odmian roślin odpowiednio dobranych do warunków lokalnych oraz szeroko pojęta profilaktyka. Ważna jest tu wiedza rolników  o potencjalnych zagrożeniach ze strony szkodliwych organizmów i umiejętność wykorzystania monitoringu agrofagów w celu ich eliminowania.

Jeśli jednak mimo działań profilaktycznych mających na celu stworzenie równowagi biologicznej wystąpi nasilenie chorób czy szkodników, dozwolone są działania interwencyjne, ale ograniczone tylko do środków fizycznych, biologicznych i tych nielicznych chemicznych,  które są zakwalifikowane  do stosowania przez jednostki do tego upoważnione.

Ze względu na niewielką liczbę  środków  przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach ekologicznych, zapewnienie skutecznej ochrony upraw ekologicznych stanowi dla rolników i sadowników duże wyzwanie.

 

Tylko środki zakwalifikowane przez IOR-PIB dozwolone są do stosowania w gospodarstwach ekologicznych

Liczba  środków dozwolonych do stosowania w takich gospodarstwach  jest krótka, a agrochemikalia ze względu na to że muszą zapewnić w najwyższym stopniu bezpieczeństwo chronionych upraw, dobierane są szczególnie ostrożnie. W rolnictwie ekologicznym można stosować jedynie środki ochrony roślin, które znajdują się w zamkniętym wykazie produktów i substancji, dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Wykaz ten został określony w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z późniejszymi zmianami. W celu ułatwienia ekologicznym producentom rolnym doboru tych preparatów, Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy został wyznaczony jako jednostka organizacyjna oceniająca i potwierdzająca zgodność środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej oraz prowadząca ich wykaz. Na tej liście znajdują się między innymi środki oparte na tlenochlorku miedzi, takie jak: Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 S.C.,  stosowanie których umożliwia skuteczną ochronę upraw ekologicznych przed chorobami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego. Oficjalna lista wszystkich środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania  w ochronie upraw ekologicznych jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie internetowej IOR w Poznaniu.

 

Środki wymienione na tej liście są zgodne z wymaganiami UE w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych.

Certyfikat Miedzian 50 WP

Certyfikat Miedzian Extra 350 SC

Plantatorzy stosujący te preparaty z godnie z etykietą instrukcją stosowania mogą eksportować swoje produkty do wszystkich państw członkowskich bez obawy, że nie spełnią tamtejszych wymagań dotyczących ochrony upraw ekologicznych.

Poniżej przedstawiono, w jakich uprawach i na jakie choroby można stosować MIEDZIAN Synthos AGRO.

tabelki 01Tabela nr 1

tabelki 02

Tabela nr 2

 

O czym należy pamiętać stosując preparaty miedziowe w gospodarstwach ekologicznych:

  1. W celu ochrony wody i żywych organizmów, innych niż docelowe, przed efektami ubocznymi stosowania miedzi wymagane jest wprowadzanie metod zmniejszających takie ryzyko między innymi poprzez wprowadzenie stref buforowych.
  2. Stosowanie związków miedzi w rolnictwie ekologicznym jest ograniczone pod względem ilościowym. Dopuszcza się użycie tylko do 6 kg miedzi na hektar rocznie. W odniesieniu do upraw wielorocznych państwa członkowskie mogą na zasadzie odstępstwa dopuścić przekroczenie w danym roku limitu zawartości miedzi wynoszącego 6 kg, pod warunkiem, że średnia rzeczywiście zastosowana ilość w okresie 5 lat obejmującym dany rok oraz 4 wcześ­niejsze lata nie przekracza 6 kg.

Odpowiedzialny producent miedzianów, jakim jest Synthos AGRO, ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Małgorzata Dulska, Ekspert ŚOR Synthos AGRO

Komentarze  

0 #1 Andrzej 2018-02-15 19:49
Miedzian na parcha jabłoni i gruszy w fazie nabrzmiewania pąków i tzw. " mysich uszu " - ok... A co z pozostałymi zabiegami w liczbie ok. 20... Gnojówka z pokrzyw ? :lol: No, chyba że mamy odmiany parchoodporne...
Cytować

Powiązane artykuły

X