dzem truskawkowyKiedy sprzedaż bezpośrednia jest opodatkowana 2% podatkiem? Czy cydr (lub perry) może być sprzedawany w ramach sprzedaży bezpośredniej, jeżeli jest wyprodukowany z owoców pochodzących z własnej uprawy, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy?

2% podatku od dżemu
Rolnik sprzedający przetworzone w sposób inny niż przemysłowy produkty pochodzące z własnej uprawy jest opodatkowany ryczałtowo w wysokości 2% przychodów do kwoty 600 000 zł (150 tys. euro) rocznie. To zaś oznacza, że średnie miesięczne przychody z tej działalności mogą sięgać do 50 tys. zł, a podatek od tej kwoty wyniesie 1 tys. zł miesięcznie. Skąd to wynika? Z ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 699). Na jej podstawie przychody z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej zalicza się do przychodów „z innych źródeł” w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT) oraz wprowadza się możliwość ich opodatkowania w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów.

Do art. 20 ustawy o PIT nowelą ust. 1c dodano:
„Za przychody z innych źródeł, (…) uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych (…) pochodzących z własnej uprawy (…), z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych (…) uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Stąd też w definicję produktów rolnych, których sprzedaż podlega zwolnieniu z podstawowej formy opodatkowania tych przychodów (czyli według skali podatkowej 18% i 32%) do 2% podatku wpisują się owocowe dżemy, konfitury i soki, które mogą być wytwarzane (w sposób typowy dla gospodarstwa rolnego) przez rolników z owoców pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.

Cydr i perry
Przy czym rolnikowi wolno sprzedawać bezpośrednio to co sam wyhodował lub uzyskał z uprawy - pod warunkiem, że nie zatrudnia w tym celu innych osób, nie prowadzi działów specjalnych i nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą. Cydr (lub perry), produkt opodatkowany podatkiem akcyzowym, będąc napojem wyprodukowanym na bazie soku jabłkowego, może pochodzić z owoców pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, typowy dla gospodarstwa rolnego. Dlatego przychody ze sprzedaży cydru lub perry nie są więc zaliczane do przychodów z „innych źródeł”, a w konsekwencji nie mogą być opodatkowane 2% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przewidzianą dla sprzedaży bezpośredniej od 1 stycznia 2016 r. (zdaniem podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jarosława Nenemana, odpowiedź na interpelację poselską nr 8363).
Przychody ze sprzedaży cydru lub perry, wyprodukowane z owoców pochodzących z własnej uprawy, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy kwalifikowane mogą być wyłącznie jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, dla przychodów tych nie ma możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warunki sprzedaży
Rolnicy prowadząc sprzedaż bezpośrednią swoich produktów przetworzonych muszą:
1./ zgłaszać do urzędu skarbowego, że będą sprzedawać produkty;
2./ płacić 2% podatek od obrotów (a nie zysków);
3./ prowadzić ewidencję sprzedaży produktów roślinnych (tzn. książkę sprzedaży);
4./ sprzedawać produkty wyłącznie w miejscu ich wytworzenia lub na targowiskach (roczny limit sprzedaży – 150 tys. euro);
5./ stosować się do wymagań sanitarnych czyli zgłoszą działalność do powiatowego lekarza weterynarii bądź powiatowego inspektora sanitarnego.

W ramach sprzedaży bezpośredniej rolnik prowadzi małą/nieuciążliwą rachunkowość (np. zapiski w zeszycie z ponumerowanymi stronami) dotyczącą zbiorów, stanu magazynowego, sprzedaży, aby móc na tej podstawie złożyć na koniec roku (raz w roku) oświadczenie do urzędu skarbowego o ewentualnym przekroczeniu kwoty wolnej od podatku. Od kwoty przychodu wyższej niż 60 000 zł rocznie rolnik będzie zobowiązany zapłacić obowiązujący podatek. Wspomniana ewidencjonowana sprzedaż, a w zamyśle kasa fiskalna to już pierwszy mały krok do pełnej rachunkowości. Tak też twierdzą niektórzy eksperci.
Joanna Mazur

Najnowsze komentarze

Projekt strony www Sitte.pl Lublin

No Internet Connection